Vingåker Energetic Science Park (VESP)

 

 

Redan 1970 invigde Svenska staten återvinningsanläggningen för explosiva varor på Vingåkersverken. Anläggningen var redan då unik i sitt slag med högt drivet säkerhetstänkande i en modern specialbyggd anläggning med erforderliga skyddsområden.

Projekt VESP har till uppgift att skapa hållbara samverkansformer mellan universitet, högskolor, forskningsinstitut och företag för att använda delar av explosivvaruanläggningen vid Vingåkersverken för forskning, utveckling och utbildning.

Den svenska explosivsektorns framtida utveckling är beroende av specialistutbildning och forskningsinsatser för att kunna utvecklas vidare och framgångsrikt konkurera på den internationella marknaden.

KCEM (Kompetenscentrum för energetiska material) är projektägare under uppbyggnadsfasen och syftet är att VESP under projekttiden skall färdigbildas som en egen verksamhet.Företag i Vingåkers kommun och Östra Mellansverige med omnejd skall vid centret kunna vidareutveckla de specialiserade lösningar som behövs för skapandet av hållbara metoder för återvinning av explosiva varor samt andra närliggande områden.

Genom etableringen av Vingåker Energetic Science Park skapas en struktur och mötesplats som underlättar nyföretagande inom ett mycket specialiserat kompetensområde där Sverige redan har en världsledande position.

VESP verkar för forskning, utveckling, och export av avancerad miljöteknik samt kunskapsintensiva tjänster.

VESP skall utgöra centrum för ett nationellt och internationellt nätverk och kluster inriktat på avancerade och hållbara metoder för miljöriktig kretsloppshantering av explosiver.

KCEM är idag en internationellt erkänd organisation som leder eller medverkar i olika Europeiska projekt exempelvis EUExcert (se www.EUExcert.org) och det finns redan ett uttalat utländskt intresse kring framtida samarbete med VESP. Initialt är målet att starta verksamheten med VESP samt komma igång med marknadsföring och systematiskt i samverkan med olika lärosäten samt övriga intressenter ansöka om medel för forskning . Ytterligare ett delmål är att utvidga forskningen till andra närliggande tekniska, miljörelaterade system.

Genom skapandet av VESP kommer Vingåker att profileras för avancerad forskning och teknik.Målet för projektet är i första hand att utveckla teknik till företag som tillverkar, använder och avvecklar explosiva varor samt lämningar av explosiva varor men samarbete eftersträvas även med företag som verkar inom andra delar av miljöteknikområdet.

 

Vingaker Energetic Science Park (VESP) - network platform of explosive and energetic material sustainable development